Ubytovací řád

 
 1. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen „hosté“ nebo jednotlivě „host“) využívající ubytovací služby v ubytovacím zařízení Comfort Hotel Prague City East, provozovaném společností CPI Hotels, a.s., IČO: 47116757, sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 (dále jen „ubytovatel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi hostem a ubytovatelem. Za hosty se považují i osoby ubytované spolu s hostem, který uzavřel s ubytovatelem smlouvu. 
   
 2. Dle § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je host – cizinec povinen předložit ubytovateli na požádání cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zákona. Host – cizinec, který odmítne předložit doklad o své totožnosti a jiné v předchozí větě uvedené doklady a který odmítne vyplnit přihlašovací tiskopis, nemůže být ubytován. Povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na hosty – cizince mladší 15 let věku.
   
 3. Dle § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je ubytovatel jakožto správce osobních údajů oprávněn ke zpracování osobních údajů hostů v rozsahu uvedeném na tzv. registrační kartě. Za tímto účelem je host povinen předložit na požádání ubytovatele svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Host, který odmítne předložit doklad osvědčující jeho totožnost, nemusí být ubytován, aniž by tím byly dotčeny jeho jiné povinnosti vůči ubytovateli.
   
 4. Osobní údaje poskytnuté hostem při uzavírání smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy podléhají ochraně podle zák. č. 101/2000 Sb. Takto sdělené osobní údaje budou ubytovatelem archivovány a zpracovávány v rozsahu jejich poskytnutí hostem a využívány budou k plnění zákonných povinností ubytovatele, k ochraně práv a oprávněných zájmů ubytovatele a k plnění smlouvy. Osobní údaje mohou být třetím osobám zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů dle předchozí věty. Osobní údaje ubytovatel zpracovává ve svém sídle. Host, který sdělil ubytovateli své osobní údaje, má právo na poskytnutí informací o jejich zpracování dle § 12 zák. č. 101/2000 Sb. a dále má právo na vysvětlení, provedení opravy osobních údajů a další úkony dle § 21 cit. zákona, a to na základě žádosti doručené ubytovateli poštou nebo elektronicky.
   
 5. Host po přihlášení obdrží ubytovací průkaz s uvedením čísla pokoje / apartmánu , nástupu a konce ubytování a klíč (kartu) od pokoje / apartmánu. Od tohoto okamžiku má do pokoje / apartmánu  přístup pouze tento host (hosté). Přístup personálu hotelu do pronajatého pokoje / apartmánu je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou.
   
 6. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívání pokoje / apartmánu třetím osobám. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu hotelu.
   
 7. Ubytování hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 14,00 hod.
   
 8. Host uvolní pokoj / apartmán nejpozději do 12,00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak host v této lhůtě, je mu ubytovatel oprávněn účtovat pobyt i za následující den.
   
 9. Požádá-li host o prodloužení ubytování, je mu ubytovatel oprávněn – pokud může vyhovět – nabídnout i jiný pokoj / apartmán, než ten, ve kterém byl host původně ubytován.
   
 10. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být v hotelu umístěna pouze s předchozím souhlasem ubytovatele. Za umístění zvířat v pokoji / apartmánu je účtován zvláštní poplatek dle ceníku ubytovatele.
   
 11.  Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, případně převoz hosta do nemocnice. Úhradu nákladů s tímto spojených nese ze svého host.
   
 12. V pokoji / apartmánu nebo ve společných prostorách hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace, stejně jako host není oprávněn provádět ani jakékoliv jiné změny.
   
 13. V celém hotelu, a zvláště v pokojích / apartmánech, není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
   
 14. Veškeré vybavení a zařízení pokoje / apartmánu je oprávněn užívat pouze host.
   
 15. Host je povinen při odchodu z pokoje / apartmánu uzavřít okna, vodovodní uzávěry a pokoj / apartmán uzamknout.
   
 16. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělých v pokojích / apartmánech a ostatních společenských a společných prostorách hotelu.
   
 17. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plné míře podle platných právních předpisů.
   
 18. Ubytovatel poskytuje hostům služby v rozsahu a za podmínek stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a smlouvou.
   
 19. Za škody způsobené na majetku hostů odpovídá ubytovatel podle § 2946 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hosté jsou povinni veškeré cennosti ukládat v trezoru u recepce. Za cennosti se považují zejména klenoty, peníze, cenné papíry, hodinky, smartphony, mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, počítačová, audio-vizuální a jiná technika.
   
 20. Při příjezdu je host povinen jako garanci platby předložit platební (kreditní) kartu nebo provést platbu za ubytování předem v hotovosti.
   
 21. V celém objektu platí zákaz kouření. Porušení této povinnosti se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.
   
 22. Host je povinen dodržovat pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní hosty svým chováním, dodržovat noční klid (od 22,00 hod. do 6,00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách hotelu a nepoškozovat zařízení a vybavení hotelu (ubytovatele). Porušení kterékoliv z těchto povinností se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.
   
 23. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jím stanovené povinnosti poruší podstatným způsobem, má ubytovatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Výpověď se pak stává účinnou sdělením nebo předáním hostu. Host je v takovém případě povinen uhradit cenu za celou ujednanou dobu ubytování a neprodleně opustit hotel. V případě, že host hotel neopustí, je ubytovatel oprávněn neprodleně kontaktovat Policii ČR nebo jiný orgán veřejné moci.

 

 

Ubytovací řád je platný od 1. 12. 2019. Platí pro hotely a rezidence provozované společností CPI Hotels, a.s.

Made with by Bookassist