page.termsAndConditions.backButton

Obchodní podmínky společnosti

CPI Hotels, a.s.
identifikační číslo: 471 16 757
se sídlem Praha, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1914
pro prodej dárkových poukazů nebo jinak označených jako voucherů prostřednictvím webových stránek https://www.cpihotels.com/

 

1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti CPI Hotels, a.s., identifikační číslo 471 16 757, se sídlem Praha, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1914 (dále jen „CPI Hotels, a.s.“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi CPI Hotels, a.s. a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webových stránek CPI Hotels, a.s. na adrese https://www.cpihotels.com/ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4.  Znění Obchodních podmínek může CPI Hotels, a.s. jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 9.6. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.5. Smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li Kupujícím fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva ve věcech neupravených Obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Smlouva

2.1. Předmětem Smlouvy je prodej dárkových poukazů společností CPI Hotels, a.s. prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.cpihotels.com/ (dále jen „Webové stránky“). Dárkovým poukazem se rozumí veškeré dárkové poukazy nabízené na Webových stránkách. Webové stránky obsahují veškeré dárkové poukazy možné v daný čas zakoupit, a to včetně cen jednotlivě nabízených dárkových poukazů. Ceny nabízených dárkových poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ustanovením tohoto článku není dotčen článek 1.3. Obchodních podmínek týkající se individuálně uzavíraných smluv.

2.2. V ceně dárkového poukazu uvedené na Webových stránkách není uvedena částka účtovaná při případném tisku a zaslání doporučenou poštou Kupujícímu ze strany CPI Hotels, a.s., tato částka je předmětem individuální dohody Kupujícího a CPI Hotels, a.s. na základě e-mailové komunikace na adrese marketing@cpihotels.com.

2.3. Pro objednání dárkového poukazu vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách, který obsahuje identifikační údaje Kupujícího:

  • jméno a příjmení Kupujícího;
  • E-mail Kupujícího

(dále jen „Objednávka“).

2.4. Před odesláním Objednávky a přesměrování do platební brány je Kupující povinen zkontrolovat si své identifikační údaje odesílané CPI Hotels, a.s. a ujistit se, že vyplněné údaje jsou správné. Objednávku odešle Kupující „kliknutím“ na pole označené jako „Zaplatit“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje CPI Hotels, a.s. za správné. CPI Hotels, a.s. bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky a jejím zaplacení potvrdí Kupujícímu přijetí a zaplacení Objednávky na e-mail uvedený v Objednávce.

2.5.  Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů CPI Hotels, a.s. (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“) a že s nimi souhlasí. Na existenci Podmínek zpracování osobních údajů a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.6.  Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci Obchodních podmínek a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.7.  Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky CPI Hotels, a.s., která tuto akceptaci zašle spolu s dárkovým poukazem na e-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. Za akceptaci Objednávky se také považuje zaslání dárkového poukazu dle tohoto článku.

2.8.  Kupující bere na vědomí, že CPI Hotels, a.s. není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu s CPI Hotels, a.s. nebo Obchodní podmínky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních prostředků na dálku a nese je výlučně Kupující.

2.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je CPI Hotels, a.s. archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce. Smlouva je přístupná třetím stranám pouze za předpokladů stanovených Podmínkami zpracování osobních údajů.

 

3. Cena dárkového poukazu a platební podmínky

3.1. Cenu dárkového poukazu zaslaného prostřednictvím E-mailu vyplněného dle článku 2.3. Obchodních podmínek může Kupující uhradit CPI Hotels, a.s. následujícím způsobem:

(a)  bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány České spořitelny, a.s. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International, nebo

¨(b)  bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments, do níž bude zákazník přesměrován z platebního odkazu vydaného CPI Hotels, a.s. prostřednictvím společnosti Global Payments a zaslaného Klientovi.

3.2. Cenu dárkového poukazu v případě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek uhradí Kupující CPI Hotels, a.s. dle individuálních pokynů CPI Hotels, a.s., zpravidla však bezhotovostně převodem na účet CPI Hotels, a.s., kdy tyto individuální pokyny budou obsahovat i platební údaje.

3.3.  Společně s cenou dárkového poukazu je Kupující povinen zaplatit CPI Hotels, a.s. také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, jsou-li uvedeny/budou-li vyčísleny na základě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou dárkového poukazu i náklady spojené s jeho dodáním.

3.4.  V případě způsobu platby dle článku 3.2. Obchodních podmínek je CPI Hotels, a.s. oprávněna požadovat zaplacení dárkového poukazu před jeho faktickým odesláním Kupujícímu.

4. Místo a čas dodání

4.1. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.1. Obchodních podmínek je obvykle expedován bez zbytečného odkladu na e-mail Kupujícího vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek.

4.2. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.2. Obchodních podmínek je expedován dle individuální domluvy mezi Kupujícím a CPI Hotels, a.s., zpravidla však až po uhrazení ceny dárkového poukazu.

4.3.  Závazek CPI Hotels, a.s. dodat dárkový poukaz je splněn odesláním na e-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. V případě individuálního postupu dle článku 2.2. Obchodních podmínek je závazek CPI Hotels, a.s. splněn doručením dle individuálně domluveného způsobu doručení, v místě a čase sjednaném.

4.4. Je-li ze strany CPI Hotels, a.s. doručován dárkový poukaz individuálním postupem dle článku 2.2. Obchodních podmínek, je CPI Hotels, a.s. povinna takto dodat dárkový poukaz na sjednané místo a Kupující je povinen dárkový poukaz při dodání převzít nebo zajistit, aby jej převzala třetí osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz při jeho dodání, tedy z důvodů na straně Kupujícího a je potřeba dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo původně ujednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5.  Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz ani při třetím pokusu o jeho doručení, je CPI Hotels, a.s. oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu. Tyto náklady je CPI Hotels, a.s. oprávněna započíst vůči jakémukoliv přijatému plnění od Kupujícího bez dalšího.

4.6.  Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je Kupující, případně Oprávněná osoba povinna zkontrolovat při převzetí od doručovatele neporušenost obalu dárkového poukazu a zjistí-li jakýchkoliv závad, je povinna je neprodleně oznámit doručovateli. V případě porušenosti obalu dárkového poukazu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od doručovatele převzít.

 

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1.  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

5.2.  Nejedná-li se o případy uvedené v článku 5.1. Obchodních podmínek má Kupující spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle první věty tohoto článku běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být CPI Hotels, a.s. ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku odesláno, a to na adresu sídla CPI Hotels, a.s. nebo na adresu elektronické pošty – e-mail CPI Hotels, a.s. marketing@cpihotels.com.

5.3.  Odstoupením od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek se Smlouva ruší od počátku.

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek bude Kupujícímu uhrazená cena dárkového poukazu vrácena ve lhůtě 14 dní od odstoupení od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, který je Kupující povinen uvést v oznámení o odstoupení od Smlouvy, které tvoří Přílohu č. 1 Obchodních podmínek.

 

6. Další práva a povinnosti CPI Hotels, a.s. a Kupujícího

6.1. Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé jeho ceny.

6.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící Webové stránky jsou chráněny autorským právem, a zavazuje se nevykonávat jakoukoliv činnost, která by umožnila jemu nebo třetí osobě neoprávněně užít nebo zasáhnout do součástí tvořících Webové stránky.

6.3.  CPI Hotels, a.s. není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.4. Kupující bere na vědomí, že CPI Hotels, a.s. nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.5. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce https://www.cpihotels.com/cs/gdpr a Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů před uzavřením Smlouvy dle článku 2.5. Obchodních podmínek.

 

7. Specifikace dárkových poukazů

7.1. Dárkový poukaz je označen kódem, je na něm vyznačena doba jeho platnosti.

7.2. Dárkový poukaz je obvykle vydáván s dobou platnosti 12 měsíců ode dne jeho vystavení.

7.3. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, respektive proplatit v penězích ani jiném obdobném prostředku zajišťující platební styk (např. kryptoměny, apod.).

7.4. Dárkový poukaz na finanční hodnotu je nutné uplatnit jednorázově. Na dárkový poukaz nelze vracet peněžní ani jakékoliv jiné prostředky, dárkový poukaz je tedy možné uplatnit pouze v plné jeho výši.

7.5.  Před uplatnění dárkového poukazu je Kupující povinen rezervovat si požadované služby na telefonu nebo e-mailové adrese CPI Hotels, a.s., a to buď na telefon nebo e-mail uvedený na dárkovém poukazu nebo v případě, že takové údaje nejsou na dárkovém poukazu uvedeny, tak na telefon nebo e-mail uvedený na webových stránkách jednotlivých hotelů uvedených na dárkovém poukazu.

7.6.  V případě ztráty nebo zcizení dárkového poukazu je Kupující povinen tuto skutečnost oznámit na e-mail uvedený v článku 9.5. Obchodních podmínek. Po oznámení dle předchozí věty CPI Hotels, a.s. vystaví Kupujícímu duplikát dárkového poukazu a ztracený dárkový poukaz zneplatní.

7.7. Pokud není dárkový poukaz uplatněn v době jeho platnosti, pozbývá jeho platnosti a uplatnitelnosti bez jakéhokoliv nároku Kupujícího na náhradu.

7.8. Reklamaci služeb souvisejících se zakoupeným dárkovým poukazem lze uplatnit přímo v místě použití dárkového poukazu, tedy v jednotlivých provozovnách CPI Hotels, a.s. 

7.9. Vzhled dárkového poukazu, chybný text nebo záměnu dárkového poukazu lze reklamovat u CPI Hotels, a.s. na e-mailu marketing@cpihotels.com, kdy je třeba uvést číslo objednávky, kód dárkového poukazu a důvod reklamace.

 

8. Řešení sporů

8.1. Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní se CPI Hotels, a.s. a Kupující zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi CPI Hotels, a.s. a Kupujícím vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

8.3.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Kupujícím s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a CPI Hotels, a.s. ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Pokud vztah související s užitím Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak CPI Hotels, a.s. a Kupující sjednávají, že se vztah řídí právními předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. CPI Hotels, a.s. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na Webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

9.4.  Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována CPI Hotels, a.s. v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Kontaktní údaje CPI Hotels, a.s.:
CPI Hotels, a.s.
Vladislavova 1390/17
110 00 Prague 1
Email: marketing@cpihotels.com

9.6. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 22.11.2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy